Regulamin

Uwieczniamy emocje

Postanowienia ogólne

• Strona ŚlubneFilmy.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
• Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę ŚlubneFilmy.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
• Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony ŚlubneFilmy.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  - Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  - Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  - Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Definicje

REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
USŁUGODAWCA – Bornvision, adres siedziby: Zamkowa 7/2, 21-500 Biała Podlaska, adres do doręczeń: Zamkowa 7/2, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 5372406095, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@slubnefilmy.com, tel. + 48 78 00 333 40.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

Rodzaj usług elektronicznych

• Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
• Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

• Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
• Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
• Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  - komputer z dostępem do Internetu,
  - dostęp do poczty elektronicznej,
  - przeglądarka internetowa,
  - włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
• Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
• Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
• Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Tryb postępowania reklamacyjnego

• Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  - Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@slubnefilmy.com.
  - W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  - Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  - Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Własność intelektualna

• Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem ŚlubneFilmy.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością ŚlubneFilmy.com Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony ŚlubneFilmy.com, bez zgody Usługodawcy.
• Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony ŚlubneFilmy.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

Postanowienia końcowe

• Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
• W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.